REGULAMIN OBIEKTU MARIACKA13

WYGODNE SPANIE

z dnia 20 lipca 2017 r.  

 

§ 1. Przedmiot Regulaminu

 

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Obiektu Mariacka 13 znajdującego się w lokalu mieszkalnym położonym w Katowicach przy ul. Mariackiej 13/3 i Mariackiej 13/4a, zwanego dalej Obiektem, prowadzonego przez Spółkę INVEST ROBERT OSIŃSKI z siedzibą w Tychach przy ul. Zdzisława Hierowskiego 6/24, posiadającą numer NIP: 646 254 69 14 oraz numer REGON: 241570908, zwana dalej Spółką.
 2. Regulamin stanowi integralną część umowy, do zawarcia której dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji lub zapłatę zaliczki lub całej należności za pobyt w Obiekcie.
 3. Regulamin jest dostępny w każdym pokoju, pomieszczeniach przeznaczonych do wspólnego korzystania oraz na stronie internetowej Obiektu www.mariacka13.pl.  

 

§ 2. Rezerwacja i meldunek

 

 1. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie obsłudze Obiektu dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
 2. Obiekt może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył postanowienia niniejszego Regulaminu, w szczególności poprzez wyrządzenie szkody w mieniu Obiektu lub innych Gości, szkody na osobie Gości, obsłudze Obiektu lub innych osobach przebywających w Obiekcie albo też w inny sposób zakłócił pobyt pozostałych Gości lub funkcjonowanie Obiektu.
 3. Rezerwacja pokoju lub apartamentu dokonana telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (mailowo) jest skuteczna, jeżeli zostanie wpłacona  należność za pobyt w terminie do 24 godzin od momentu złożenia rezerwacji. Brak opłaty skutkuje anulowaniem rezerwacji.
 4. Opłata zostanie zwrócona, w przypadku gdy odwołanie rezerwacji pokoju lub apartamentu nastąpi w terminie do 3 dni przed rozpoczęciem doby hotelowej tj. do godziny 14:00. W innym wypadku, w tym w razie nieprzybycia Gościa w zarezerwowanym terminie do Obiektu, opłata nie zostanie zwrócona.
 5. W przypadku rezygnacji Gościa z części pobytu w trakcie jego trwania, Gościowi zostanie zwrócone 50 % należności za niewykorzystaną część pobytu w terminie do 3 dni od dnia opuszczenia Obiektu.

 

§ 3. Doba hotelowa

 

 1. Pokoje i apartamenty w Obiekcie wynajmowane są na doby. Doba hotelowa trwa od godziny 14:00 do godziny 11:00 dnia następnego.
 2. Należność za cały pobyt należy uiścić w określonym terminie, nie później niż w momencie zakwaterowania. Uiszczenie należności za pobyt nie uprawnia Gości do zabrania wyposażenia z pokoju, apartamentu i/lub pomieszczeń przeznaczonych do wspólnego korzystania, w tym ręczników.
 3. Późniejsze wymeldowanie zależy  od dostępności pokojów i apartamentów w dniu wymeldowania. Gość powinien zgłosić chęć przedłużenia pobytu obsłudze Obiektu, telefonicznie pod numerem +48 514 048 301 najpóźniej do godziny 10:00 ostatniego dnia planowanego pobytu. Powyższe nie jest wiążące dla Obiektu, który uwzględnia przedłużenie pobytu Gościa w miarę posiadania wolnych pokoi i apartamentów. Usługa jest dodatkowo płatna.
 4. W przypadku nieopuszczenia bądź nieopróżnienia pokoju  lub apartamentu  z rzeczy do godziny 11:00 ostatniego dnia pobytu, Gość zobowiązany jest do zapłaty należności za kolejną rozpoczętą dobę.

 

§ 4. Pokoje i Pomieszczenia wspólne

 

Goście nie są upoważnieni do udostępniania lub przekazywania pokoju lub apartamentu osobom trzecim.

 1. Każdy z Gości jest dodatkowo uprawniony do użytkowania pomieszczeń przeznaczonych do wspólnego korzystania przez innych Gości, w tym z kuchni i jej wyposażenia. Goście zobowiązani są do zachowania czystości i porządku, w tym w szczególności każdorazowego sprzątania po sobie produktów spożywczych i zmywania naczyń kuchennych po ich użyciu. Pozostawione przez Gości po upływie ich pobytu, produkty spożywcze będą utylizowane bez informowania o tym Gości.
 2. W pokojach i apartamentach oraz pomieszczeniach przeznaczonych do wspólnego korzystania obowiązuje:
  • a) cisza nocna w godzinach od 22:00 do 7:00 dnia następnego,
  • b) zakaz palenia wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych,
  • c) zakaz wprowadzania zwierząt,
  • d) zakaz przechowywania i zażywania środków odurzających, substancji psychotropowych i psychoaktywnych,
  • e) zakaz przechowywania ładunków niebezpiecznych, w tym w szczególności broni i amunicji, materiałów i płynów łatwopalnych, wybuchowych i iluminacyjnych,
  • f) ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej, zakaz używania, bez uzgodnienia z obsługą Obiektu, jakichkolwiek własnych urządzeń zasilanych energią elektryczną, niestanowiących wyposażenia obiektu, w tym grzałek i żelazek elektrycznych.
 3. Każdorazowo, ze względów bezpieczeństwa, Gość opuszczający pokój i/lub pomieszczenia przeznaczone do wspólnego korzystania, powinien wyłączyć telewizor, zgasić światło, zakręcić krany, zamknąć okna oraz zatrzasnąć drzwi do pokoju oraz do pomieszczeń przeznaczonych do wspólnego korzystania.
 4. Goście nie są upoważnieni do udostępniania lub przekazywania pokoju lub apartamentu osobom trzecim.
 5. Osoby niezameldowane w Obiekcie, odwiedzające Gości Obiektu, mogą przebywać w pokoju lub apartamencie i/lub pomieszczeniach przeznaczonych do wspólnego korzystania w godzinach od 7:00 do 22:00.
 6. Gościom Obiektu ani osobom odwiedzającym Gości, nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach i apartamentach i/lub pomieszczeniach przeznaczonych do wspólnego korzystania, w tym w ich wyposażeniu.

 

§ 5. Odpowiedzialność Gości

 

 1. Goście ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za braki w wyposażeniu pokoi i apartamentów i/lub pomieszczeniach przeznaczonych do wspólnego korzystania oraz wszelkiego rodzaju szkody powstałe w pokojach i/lub pomieszczeniach przeznaczonych do wspólnego korzystania, w tym w szczególności uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych Obiektu, powstałe z ich winy lub z winy odwiedzających ich osób. Goście obowiązani są pokryć stwierdzone przez pracownika Obiektu szkody i/lub braki, o których mowa wyżej, w terminie do 7 dni od dnia zakończenia pobytu w Obiekcie.
 2. W celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń Spółki z tytułu zapłaty należności za pobyt i/lub naprawienia szkód Goście obowiązani są podać dane swojej ważnej karty kredytowej lub debetowej bądź wpłacić kaucję w ustalonej wysokości. Obiekt zastrzega sobie możliwość obciążenia karty kredytowej lub debetowej Gościa za wyrządzone szkody po jego wyjeździe bądź potrącenia z wpłaconej przez Gościa kaucji kwoty stanowiącej równowartość poniesionej szkody.
 3. W razie stwierdzenia braku ręczników, stanowiących wyposażenie pokoju, pobierana jest opłata w kwocie 20 PLN za każdy mały ręcznik i 30 PLN za każdy duży ręcznik.
 4. Opiekunowie prawni lub faktyczni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci. Dzieci powinny znajdować się na terenie Obiektu pod stałym nadzorem ich opiekunów prawnych lub faktycznych.
 5. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, obsługa Obiektu może odmówić świadczenia usług Gościom, którzy je naruszają. Goście tacy zobowiązani są do niezwłocznego zastosowania się do żądań obsługi Obiektu, w tym w szczególności zapłaty za ewentualne zniszczenia i/lub braki w wyposażeniu pokoju lub apartamentu oraz opuszczenia Obiektu we wskazanym przez obsługę terminie. W takim przypadku Gościowi zostanie zwrócone 50 % należności za niewykorzystaną część pobytu w terminie do 3 dni od dnia opuszczenia Obiektu.
 6. Spółce przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa do Obiektu w przypadku opóźnienia z uregulowaniem należności za pobyt.
 7. Zachowanie Gości i osób ich odwiedzających nie powinno zakłócać pobytu innych Gości.
 8. Zakazuje się prowadzenia na terenie Obiektu akwizycji i sprzedaży obnośnej.

 

§ 6. Usługi. Odpowiedzialność Spółki

 

 1. Spółka obowiązana jest zapewnić Gościom:
  • a) bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie w tajemnicy informacji o Gościach,
  • b) czystość i porządek w pokoju w momencie rozpoczęcia pobytu,
  • c) sprzątanie pokoju lub apartamentu na życzenie Gościa w trakcie jego pobytu trwającego ponad 7 dni,
  • d) wykonanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi na to zgodę,
  • e) sprawne usunięcie powstałych podczas pobytu usterek. W przypadku wystąpienia usterek, które nie będą mogły być usunięte natychmiast, Spółka dołoży starań, aby załagodzić niedogodnościom.
 2. Spółka ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami Kodeksu Cywilnego.
 3. Gość powinien zawiadomić obsługę Obiektu telefonicznie pod numerem +48 514 048 301 o wystąpieniu:
  • a) problemów technicznych związanych z obiektem,
  • b) szkody i/lub usterki powstałych w obiekcie niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 4. Ze względu na przeznaczenie i lokalizację Obiektu nie zaleca się, aby korzystały z niego dzieci poniżej 7. roku życia.
 5. Spółka przechowa w zamkniętym pomieszczeniu w budynku położonym w Katowicach przy ul. Mariackiej 13 rzeczy stanowiące własność Gości, z wyłączeniem produktów spożywczych, pozostawione przez nich w pokoju po zakończeniu pobytu. Osobisty odbiór rzeczy możliwy będzie po uprzednim skontaktowaniu się telefonicznie z obsługą Obiektu pod numerem +48 514 048 301. Jednocześnie Spółka poinformuje Gości o pozostawionych przez nich rzeczach wyznaczając im 7-dniowy termin na wskazanie czy rzeczy te mają być odesłane na koszt Gości na wskazany przez nich adres czy mają zostać zutylizowane. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie uprawnia Spółkę do zutylizowania rzeczy.

 

§ 7. Reklamacje

 

 1. W przypadku stwierdzenia uchybień w jakości świadczonych usług, Gościom przysługuje prawo do zgłoszenia reklamacji.
 2. Reklamacje przyjmuje obsługa Obiektu.  

 

 

§ 8. Postanowienia dodatkowe

 

Administratorem danych osobowych Gości jest Spółka INVEST ROBERT OSIŃSKI z siedzibą w Tychach przy ul. Zdzisława Hierowskiego 6/24. Dane osobowe przechowywane i przetwarzane są zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Tekst jedn. z 2016 r., Dz. U. poz. 922 z późn. zm.) dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa w Obiekcie. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich korygowania.

 

 

Hyalutidin - rozwiązanie na stawy

M13 Wygodne Spanie
Mariacka 13, 40-001 Katowice

+48 793 278 926

Wygodne spanie w centrum Katowic!

Używamy plików cookies aby ułatwić Ci korzystanie z naszych stron www, do celów statystycznych oraz reklamowych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby zablokować zapisywanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności