REGULAMIN OBIEKTU MARIACKA13

WYGODNE SPANIE

z dnia 20 lipca 2017 r.  

 

§ 1. Przedmiot Regulaminu

 

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Obiektu Mariacka 13 znajdującego się w lokalu mieszkalnym położonym w Katowicach przy ul. Mariackiej 13/4a, zwanego dalej Obiektem, prowadzonego przez Spółkę Mariacka 13 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tychach przy ul. Grota Roweckiego 10/4, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000597895, posiadającą numer NIP: 646 294 07 23 oraz numer REGON: 363549390, zwana dalej Spółką.
 2. Regulamin stanowi integralną część umowy, do zawarcia której dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji lub zapłatę zaliczki lub całej należności za pobyt w Obiekcie.
 3. Regulamin jest dostępny w każdym pokoju, pomieszczeniach przeznaczonych do wspólnego korzystania oraz na stronie internetowej Obiektu www.mariacka13.pl.  

 

§ 2. Rezerwacja i meldunek

 

 1. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie obsłudze Obiektu dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
 2. Obiekt może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył postanowienia niniejszego Regulaminu, w szczególności poprzez wyrządzenie szkody w mieniu Obiektu lub innych Gości, szkody na osobie Gości, obsłudze Obiektu lub innych osobach przebywających w Obiekcie albo też w inny sposób zakłócił pobyt pozostałych Gości lub funkcjonowanie Obiektu.
 3. Rezerwacja pokoju prywatnego i/lub łóżka (miejsca) w pokojach wieloosobowych dokonana telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (mailowo) jest skuteczna, jeżeli zostanie wpłacona zaliczka w  wysokości 50% należności za pobyt w terminie do 24 godzin od momentu złożenia rezerwacji, nie później niż w dniu rozpoczęcia pobytu (otrzymania kluczy do pokoju). Brak zaliczki skutkuje anulowaniem rezerwacji.
 4. Zaliczka zostanie zwrócona, w przypadku gdy Gość odwoła rezerwację pokoju prywatnego i/lub łóżka (miejsca) w pokojach wieloosobowych w terminie do 3 dni przed rozpoczęciem pobytu do godziny 14:00. W innym wypadku, w tym w razie nieprzybycia Gościa w zarezerwowanym terminie do Obiektu, zaliczka nie zostanie zwrócona.
 5. W przypadku rezygnacji Gościa z części pobytu w trakcie jego trwania, Gościowi zostanie zwrócone 50 % należności za niewykorzystaną część pobytu w terminie do 3 dni od dnia opuszczenia Obiektu.

 

§ 3. Doba hotelowa

 

 1. Pokoje prywatne i/lub łóżka (miejsca) w pokojach wieloosobowych w Obiekcie wynajmowane są na doby. Doba hotelowa trwa od godziny 14:00 do godziny 11:00 dnia następnego.
 2. Przedłużenie pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia lub przy dokonywaniu rezerwacji, Gość powinien zgłosić obsłudze Obiektu telefonicznie pod numerem +48 514 048 301 najpóźniej do godziny 10:00 ostatniego dnia planowanego pobytu. Powyższe nie jest wiążące dla Obiektu, który uwzględnia przedłużenie pobytu Gościa w miarę posiadania wolnych pokoi prywatnych i/lub łóżek (miejsc) w pokojach wieloosobowych.
 3. Należność za cały pobyt należy uiścić w zakreślonym terminie, nie później niż w momencie odbioru kluczy do pokoju. Uiszczenie należności za pobyt nie uprawnia Gości do zabrania wyposażenia z pokoju i/lub pomieszczeń przeznaczonych do wspólnego korzystania, w tym ręczników.
 4. W przypadku nieopuszczenia pokoju, nieopróżnienia pokoju z rzeczy i niezwrócenia kluczy do pokoju do godziny 11:00 ostatniego dnia pobytu, Gość zobowiązany jest do zapłaty należności za kolejną rozpoczętą dobę.

 

§ 4. Pokoje i Pomieszczenia wspólne

 

 1. Każdy z Gości jest dodatkowo uprawniony do użytkowania pomieszczeń przeznaczonych do wspólnego korzystania przez innych Gości, w tym z kuchni i jej wyposażenia. Goście zobowiązani są do zachowania czystości i porządku, w tym w szczególności każdorazowego sprzątania po sobie produktów spożywczych i zmywania naczyń kuchennych po ich użyciu. Pozostawione przez Gości po upływie ich pobytu, produkty spożywcze będą utylizowane bez informowania o tym Gości.
 2. W pokojach oraz pomieszczeniach przeznaczonych do wspólnego korzystania obowiązuje:
  • a) cisza nocna w godzinach od 22:00 do 7:00 dnia następnego,
  • b) zakaz palenia wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych,
  • c) zakaz wprowadzania zwierząt,
  • d) zakaz przechowywania i zażywania środków odurzających, substancji psychotropowych i psychoaktywnych,
  • e) zakaz przechowywania ładunków niebezpiecznych, w tym w szczególności broni i amunicji, materiałów i płynów łatwopalnych, wybuchowych i iluminacyjnych,
  • f) ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej, zakaz używania, bez uzgodnienia z obsługą Obiektu, jakichkolwiek własnych urządzeń zasilanych energią elektryczną, niestanowiących wyposażenia obiektu, w tym grzałek i żelazek elektrycznych.
 3. Goście otrzymują klucze do wynajętego pokoju oraz pomieszczeń przeznaczonych do wspólnego korzystania, to jest klucze do drzwi wejściowych do budynku - parter oraz do drzwi wejściowych do lokalu - I piętro lub II piętro. W przypadku wynajęcia łóżka (miejsca) w pokoju wieloosobowym, Goście otrzymują dodatkowo klucze do indywidualnej szafki.
 4. Każdorazowo, ze względów bezpieczeństwa, Gość opuszczający pokój i/lub pomieszczenia przeznaczone do wspólnego korzystania, powinien wyłączyć telewizor, zgasić światło, zakręcić krany, zamknąć okna oraz zamknąć drzwi do pokoju na klucz i zatrzasnąć drzwi do pomieszczeń przeznaczonych do wspólnego korzystania.
 5. Ze względu na fakt, iż w pokojach wieloosobowych wynajmowane są łóżka (miejsca), istnieje możliwość dzielenia pokoju z innymi, nieznanymi osobami obu płci. Łóżka w pokojach wieloosobowych przeznaczone są wyłącznie dla jednej osoby.
 6. Goście nie są upoważnieni do udostępniania lub przekazywania pokoju prywatnego i/lub łóżka (miejsca) w pokojach wieloosobowych osobom trzecim.
 7. Osoby niezameldowane w Obiekcie, odwiedzające Gości Obiektu, mogą przebywać w pokoju i/lub pomieszczeniach przeznaczonych do wspólnego korzystania w godzinach od 7:00 do 22:00.
 8. Gościom Obiektu ani osobom odwiedzającym Gości, nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach i pomieszczeniach przeznaczonych do wspólnego korzystania, w tym w ich wyposażeniu.

 

§ 5. Odpowiedzialność Gości

 

 1. Goście ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za braki w wyposażeniu pokoi i/lub pomieszczeniach przeznaczonych do wspólnego korzystania oraz wszelkiego rodzaju szkody powstałe w pokojach i/lub pomieszczeniach przeznaczonych do wspólnego korzystania, w tym w szczególności uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych Obiektu, powstałe z ich winy lub z winy odwiedzających ich osób. Goście obowiązani są pokryć stwierdzone przez pracownika Obiektu szkody i/lub braki, o których mowa wyżej, w terminie do 7 dni od dnia zakończenia pobytu w Obiekcie.
 2. W celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń Spółki z tytułu zapłaty należności za pobyt i/lub naprawienia szkód Goście obowiązani są podać dane swojej ważnej karty kredytowej lub debetowej bądź wpłacić kaucję w ustalonej wysokości. Obiekt zastrzega sobie możliwość obciążenia karty kredytowej lub debetowej Gościa za wyrządzone szkody po jego wyjeździe bądź potrącenia z wpłaconej przez Gościa kaucji kwoty stanowiącej równowartość poniesionej szkody.
 3. W razie utraty kluczy od pokoju, szafki i/lub pomieszczeń przeznaczonych do wspólnego korzystania pobierana jest opłata w kwocie 50 PLN za każdy klucz.
 4. W razie stwierdzenia braku ręczników, stanowiących wyposażenie pokoju, pobierana jest opłata w kwocie 20 PLN za każdy mały ręcznik i 30 PLN za każdy duży ręcznik.
 5. Opiekunowie prawni lub faktyczni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci. Dzieci powinny znajdować się na terenie Obiektu pod stałym nadzorem ich opiekunów prawnych lub faktycznych.
 6. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, obsługa Obiektu może odmówić świadczenia usług Gościom, którzy je naruszają. Goście tacy zobowiązani są do niezwłocznego zastosowania się do żądań obsługi Obiektu, w tym w szczególności zapłaty za ewentualne zniszczenia i/lub braki w wyposażeniu pokoju oraz opuszczenia Obiektu we wskazanym przez obsługę Obiektu terminie. Należność za niewykorzystaną część pobytu zostanie Gościowi zwrócona w terminie do 3 dni od dnia opuszczenia Obiektu.
 7. Spółce przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa do Obiektu w przypadku opóźnienia z uregulowaniem należności za pobyt.
 8. Zachowanie Gości i osób ich odwiedzających nie powinno zakłócać pobytu innych Gości.
 9. Zakazuje się prowadzenia na terenie Obiektu akwizycji i sprzedaży obnośnej.

 

§ 6. Usługi. Odpowiedzialność Spółki

 

 1. Spółka obowiązana jest zapewnić Gościom:
  • a) bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie w tajemnicy informacji o Gościach,
  • b) czystość i porządek w pokoju w momencie rozpoczęcia pobytu,
  • c) sprzątanie pokoju prywatnego na życzenie Gościa w trakcie jego pobytu trwającego ponad 7 dni,
  • d) wykonanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi na to zgodę,
  • e) sprawne usunięcie powstałych podczas pobytu usterek. W przypadku wystąpienia usterek, które nie będą mogły być usunięte natychmiast, Spółka dołoży starań, aby załagodzić niedogodnościom.
 2. Spółka ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami Kodeksu Cywilnego.
 3. Gość powinien zawiadomić obsługę Obiektu telefonicznie pod numerem +48 514 048 301 o wystąpieniu:
  • a) problemów technicznych związanych z lokalem,
  • b) szkody i/lub usterki powstałych w lokalu niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 4. Ze względu na przeznaczenie i lokalizację Obiektu nie zaleca się, aby korzystały z niego dzieci poniżej 7. roku życia.
 5. Spółka przechowa w zamkniętym pomieszczeniu w budynku położonym w Katowicach przy ul. Mariackiej 13 rzeczy stanowiące własność Gości, z wyłączeniem produktów spożywczych, pozostawione przez nich w pokoju po zakończeniu pobytu. Osobisty odbiór rzeczy możliwy będzie po uprzednim skontaktowaniu się telefonicznie z obsługą Obiektu pod numerem +48 514 048 301. Jednocześnie Spółka poinformuje Gości o pozostawionych przez nich rzeczach wyznaczając im 7-dniowy termin na wskazanie czy rzeczy te mają być odesłane na koszt Gości na wskazany przez nich adres czy mają zostać zutylizowane. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie uprawnia Spółkę do zutylizowania rzeczy.

 

§ 7. Reklamacje

 

 1. W przypadku stwierdzenia uchybień w jakości świadczonych usług, Gościom przysługuje prawo do zgłoszenia reklamacji.
 2. Reklamacje przyjmuje obsługa Obiektu.  

 

§ 8. Postanowienia dodatkowe

 

Administratorem danych osobowych Gości jest Spółka Mariacka 13 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tychach przy ul. Grota Roweckiego 10/4. Dane osobowe przechowywane i przetwarzane są zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Tekst jedn. z 2016 r., Dz. U. poz. 922 z późn. zm.) dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa w Obiekcie. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich korygowania.

M13 Wygodne Spanie
Mariacka 13, 40-001 Katowice

+48 514 048 301
Zarezerwuj Online

Wygodne spanie w centrum Katowic!

Używamy plików cookies aby ułatwić Ci korzystanie z naszych stron www, do celów statystycznych oraz reklamowych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby zablokować zapisywanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności